මුක්(හ්)තසර් ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්

සංස්කරණය :

කෙටි හැඳින්වීම

මෙය ඉමාම් ඉබ්නු රජබ් අල්හන්බලිතුමාගේ ජාමිඋල් උලූමි වල්හිකම් නමැති කෘතියෙහි සාරාංශයක් වන අතර එය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ග්‍රන්ථයකි. ඉමාම් නවවිතුමාගේ හදීස් හතළිහ පිළිබඳ විවරණය කළ මෙතුමාණන් විසින් එහි සඳහන් නොමැති නබිවදන් අටක් වැඩියෙන් එයට එකතු කොට සම්පූර්ණ හදීස් ගණන පනහක් වශයෙන් සකස් කර පල කරන ලදී. මෙම කෘතිය සංෂිප්ත කළ සම්පාදක විසින් නබිවදන් වල මූලාශ්‍ර සහ ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ විද්වතුන්ගේ ප්‍රකාශ සටහන් කොට ඇති අතර කෘතියේ ස්ථාන කිහිපයක ම සිය අදහස් ද දක්වා ඇත.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්