දයාබර අම්මේ!

කෙටි හැඳින්වීම

දයාබර අම්මේ!

ඔබගේ වටිනා අදහස්