පරිශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය - සිංහල බසින් පරිවර්තනය - 29 සහ 30වන ජුසුඋ

ඔබගේ වටිනා අදහස්