මුහම්මද් (සල්) අවසාන නබිවරයා

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ ජීවිත කථාව නොයෙක් ග්රින්ථයන් ගෙන් රැස් කරගත් විස්තර තුළින් ඉදිරි පත් කෙරේ.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න