මනිසුන් අතරින් ශ්රේلෂ්ට පරමාදර්ශියා

කෙටි හැඳින්වීම

මුහම්මද් සල් තුමාණන් ලොවේ ශ්්ේصن ෂ්ටතම කෙනෙක් බව බහවුරු කරනු කරුණු

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න