ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ

කෙටි හැඳින්වීම

දික්කසාද වූ හෝ වැන්දඹු කාන්තාව ඉද්දා නම් කාලය පසු කිරීම සහ ඉහි නීත රීති පහදා දීම

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්