ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ

කෙටි හැඳින්වීම

දික්කසාද වූ හෝ වැන්දඹු කාන්තාව ඉද්දා නම් කාලය පසු කිරීම සහ ඉහි නීත රීති පහදා දීම

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: