ඉස්ලාම් පිළිබඳව ඇති ප්රනශ්න හා පැහැදිලි කිරීම්

කෙටි හැඳින්වීම

විශ්ව විද්යාවලයේ අධ්යාාපනික කටයුතු කිරීමේදී කණ්ඩායම් ක්රි යාකාරිත්වයන් සිදු කිරීම අත්යා‍වශ්යා වේ. ඉස්ලාමීය නීතියට අනුව ඉස්ලාමීය ගැහැනු ළමයෙකු ඉස්ලාමීය නොවන පිරිමි ළමුන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වීම තහනම් ය. මෙවන් අවස්ථාවන්හි ක්රි යා කළ යුතු ක්රහමය පහදන්න.

ඔබගේ වටිනා අදහස්