මුළු ලොවම පිළි ගත් සදාචාරයන් කිහිපයක්

කෙටි හැඳින්වීම

මුළු ලොවම පිළි ගත් සදාචාර කිහිපයක්. මෙහි විලි ලාජ්ජාව, දෙමාපියන්ට ගරු කිරීම, අනාථ හා කාන්තාවන්ට යහපත් සැලකිලි, අසල් වැසියන් හා හැසිරීම වැනි කරුණු ගැන සඳහන් වේ.

Download

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්