ඊමාන් තව්හිද් සහ ඉබාදා

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමය, අල් ඊමාන්, ඊමානයේ ශාඛාවන් අතුරින් සමහරක්, අර්කානුල් ඊමාන් හෙවත් විශ්වාසයේ මූලිකාංග

ඔබගේ වටිනා අදහස්