ඊරෂියාව යහපත් දේ විනාශ කරදමයි.

ඊරෂියාව යහපත් දේ විනාශ කරදමයි.

කෙටි හැඳින්වීම

අනුන්ගේ සැපතට සම්පතට ඊරෂියා කරන ඒවා ඔවුන්ගෙන් ඉවත්වී තමන් වෙතට සේන්දු විය යුතුයැයි අපේක්ෂා කරති.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න