ඊරෂියාව යහපත් දේ විනාශ කරදමයි.

ඊරෂියාව යහපත් දේ විනාශ කරදමයි.

කෙටි හැඳින්වීම

අනුන්ගේ සැපතට සම්පතට ඊරෂියා කරන ඒවා ඔවුන්ගෙන් ඉවත්වී තමන් වෙතට සේන්දු විය යුතුයැයි අපේක්ෂා කරති.

ඔබගේ වටිනා අදහස්