සිත සහ වචන පිරිසිදු කරගැනීම

සිත සහ වචන පිරිසිදු කරගැනීම

කෙටි හැඳින්වීම

යහපත් චේතනා තුලින් සහ යහපත් අරමුණු තුලින් සිත් පිරිසිඳු කිරීමට හැකි බව විස්තර කර ඇත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්