සිත සහ වචන පිරිසිදු කරගැනීම

සිත සහ වචන පිරිසිදු කරගැනීම

කෙටි හැඳින්වීම

යහපත් චේතනා තුලින් සහ යහපත් අරමුණු තුලින් සිත් පිරිසිඳු කිරීමට හැකි බව විස්තර කර ඇත.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න
ඔබගේ වටිනා අදහස්