හොඳ ගෘහපතියෙකු වීම

හොඳ ගෘහපතියෙකු වීම

කෙටි හැඳින්වීම

කෙනෙකු සමාජයට අසල්වැසියන්ට හා රටට ලෝකයට හොඳ තැනැත්තෙකු වීමට පෙර පවුලේ සාමාජිකයින් හට වැද විය යුතුයි. එවිට ඔහු අල්ලාහ් දෙවිඳුගේ ගෞරවයට ලක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්