අල්ලාහ් අපගෙන් පිළිගනු ලබන්නේ පවිත්‍ර දේ පමණයි.

අල්ලාහ් අපගෙන් පිළිගනු ලබන්නේ පවිත්‍ර දේ පමණයි.

කෙටි හැඳින්වීම

මාතෘකාවට අනුව අප විසින් යහපත් දේ පමණක් කිරීමට වගබලා ගත යුතුයි. එනම් පවිත්‍ර දේ හරි හම්බකිරීම පවිත්‍ර දේ සඳහා වියදම් කිරීම යනාදි වශයෙනි.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න