මගේ දුක් කරදර සියල්ල යොමු කරන්නේ අල්ලාහ් වෙතය

කෙටි හැඳින්වීම

ප්‍රාර්ථනාව ජයග්‍රාහනයේ මාර්ගයයි.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න