මගේ දුක් කරදර සියල්ල යොමු කරන්නේ අල්ලාහ් වෙතය

ඔබගේ වටිනා අදහස්