ඉස්ලාම් පිළිබඳ මූලික දැනුම

ඉස්ලාම් පිළිබඳ මූලික දැනුම

කෙටි හැඳින්වීම

බෞද්ධ වියතුන් සිටින පුහුණු පංතියක ඉස්ලාම් පිළිබඳ මුලික දැනුම ගැන පැවැත්වු කථාව. සූදානම් කළේ ශ්‍රී ලංකා නද්වා ආලමියියා. ආගමක් මිනිසාට අවශ්‍යවන්නේ කෙසේද? ඉස්ලාම් එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්නේ කෙසේද යනු පහදා දීමක්

ඔබගේ වටිනා අදහස්