මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය

මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිස් ජීවිතයේ යථාර්ථය, උපත, ජීවිතය සහ විපත ගැනද, මේවා අතර මිනිසා දැනගත් යුතු කරැණු ගැනද මෙම දේශනාව පැහැදිලි කරයි

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න