මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය

මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිස් ජීවිතයේ යථාර්ථය, උපත, ජීවිතය සහ විපත ගැනද, මේවා අතර මිනිසා දැනගත් යුතු කරැණු ගැනද මෙම දේශනාව පැහැදිලි කරයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්