මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය

මිනිස් ජීවිතයේ ය‍ථාර්ථය

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිස් ජීවිතයේ යථාර්ථය, උපත, ජීවිතය සහ විපත ගැනද, මේවා අතර මිනිසා දැනගත් යුතු කරැණු ගැනද මෙම දේශනාව පැහැදිලි කරයි

ඔබගේ වටිනා අදහස්