ඉස්ලාමිය උපවාසයේ හරය

කෙටි හැඳින්වීම

උපවාසය තුළින් බැතිබත්කම වර්ධනය කර, සවර ජීවිතයකට මඟ පෙන්වන ඉස්ලාමිය ක්‍රමය පිළබඳව මුස්ලිව් නොවන මාධ්‍ය වේදීන් අතර පවත්වන ලද දේශනය.

ඔබගේ වටිනා අදහස්