දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය

දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

කෙටි හැඳින්වීම

දුල් හජ් මාසයේ මුල් දින දහයේ මහිමය සහ එම දිනයන්හී අපට කළ හැකි නැමදුම් හා සමාන යහ ක්‍රියාවන් ගැන පහදා දීමකි.

ඔබගේ වටිනා අදහස්