දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය

දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

කෙටි හැඳින්වීම

දුල් හජ් මාසයේ මුල් දින දහයේ මහිමය සහ එම දිනයන්හී අපට කළ හැකි නැමදුම් හා සමාන යහ ක්‍රියාවන් ගැන පහදා දීමකි.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න