දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය

දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ මහිමය

කෙටි හැඳින්වීම

දුල් හජ් මාසයේ මුල් දින දහයේ මහිමය සහ එම දිනයන්හී අපට කළ හැකි නැමදුම් හා සමාන යහ ක්‍රියාවන් ගැන පහදා දීමකි.

ඔබගේ වටිනා අදහස්