සමාජයේ සාමය සඳහා

සමාජයේ සාමය සඳහා

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

අද අප සමාජයේ සාමය වර්ධනය කිරීමට ඉස්ලාම් පෙන්වන සදාචාර සම්පන් මාර්ග

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්