සමාජයේ සාමය සඳහා

සමාජයේ සාමය සඳහා

කෙටි හැඳින්වීම

අද අප සමාජයේ සාමය වර්ධනය කිරීමට ඉස්ලාම් පෙන්වන සදාචාර සම්පන් මාර්ග

ඔබගේ වටිනා අදහස්