සමාජයේ අපේ යුතුකම

සමාජයේ අපේ යුතුකම

කෙටි හැඳින්වීම

සමාජයේ අප සැමට වගකීම් තිබේ. ඒවා ඉටු කිරීමෙන් සමාජයම යහපත් බවට පත්වන්නේය

ඔබගේ වටිනා අදහස්