සමාජයේ අපේ යුතුකම

සමාජයේ අපේ යුතුකම

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්

කෙටි හැඳින්වීම

සමාජයේ අප සැමට වගකීම් තිබේ. ඒවා ඉටු කිරීමෙන් සමාජයම යහපත් බවට පත්වන්නේය

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්