ඉස්ලාමිය නීතිය හැඳින්වීමක් 2

ඉස්ලාමිය නීතිය හැඳින්වීමක් 2

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් අංග සම්පූර්ණ දහමකි. එහි නීතිය ආගම තුළම දක්නට ඇත.

ඔබගේ වටිනා අදහස්