ඉස්ලාමිය නීතිය හැඳින්වීමක් 2

ඉස්ලාමිය නීතිය හැඳින්වීමක් 2

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් අංග සම්පූර්ණ දහමකි. එහි නීතිය ආගම තුළම දක්නට ඇත.

වර්ග:

ඔබගේ වටිනා අදහස්