ඉස්ලාමිය නීතිය හැඳින්වීමක් 4

ඉස්ලාමිය නීතිය හැඳින්වීමක් 4

කෙටි හැඳින්වීම

1. ඉස්ලාමිය දණ්ඩ නීතිය යටතේ අපරාධ අඩු බව ඉතිහාසය පෙන්වයි.
2. අපරාධ සිදුවීමට හේතුන්: නුගුත්කම, සංවරය හින වීම, දරිදුතාව, ආගමෙන් බැහැර වීම යන කරුණු මෙහි අදාල වේ

ඔබගේ වටිනා අදහස්