හජ් හි මහිමය

හජ් හි මහිමය

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

1. කුර්ආන් පවසන අයුරින් හජ් වන්දනවේ මහිමය
2. හජ් වන්දනාවෙහි ජනයාගේ වගකීම කුමක්ද?
3. එය ඉටු කළ යුතු අයුරු

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්