The Interpretation Of Surah Al-Masad ( The Palm Fibre )

qaranwu dana : muhammad suquna

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini