safe fonu tuwaqunwa

معلومات المواد باللغة العربية

fo qanunte

nonu yirigeye: 1

  • Soninke

    LINK

    silamaxu nka digira aya nxora silamaxu xirindenda ti duna sehe qanusuyaad hi gabe kafu ti alla da ampono 100 sehe qanneya geli kitabunwa ado sefe qanunwa ado wari fonu ado fi dabarinto ado na silamaxo sigindi ado ke tana https://islamhouse.com/sx/main

deri nkara : 1 - geli : 1