safe fonu tuwaqunwa

ilusun foren ado xaraga foren

ilusun ni fore be ga baka yaxaren kane xasosu xaraga foren ni fore be ga baka yaxaren kane a sare falle

nonu yirigeye: 4

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini