Allan kanne ado dina tuiye 6

Allan kanne ado dina tuiye 6

qaranwu dana : Almamy barajial

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixuAlmamy baraji a sehe ilisun foren kitenwa ado xaraga foro ado watte foroado yanxiye moxo sennaxu mbire

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini