Allan kanne ado dina tuiye 5

Allan kanne ado dina tuiye 5

qaranwu dana : Almamy barajial

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixuAlmamy baraji a sehe ilisun foren kitenwa ado xaraga foro ado watte foro

an warayen nwa o hamini