safe fonu tuwaqunwa

  • Soninke

    PDF

    sagande : Fode Jagana

    muhammad abdul wahab renme gani a kitabe kebe toxon gani (silamaxun n guruje fiinu ) a soninkanxanne ña faayi keyi

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini