safe fonu tuwaqunwa

  • Soninke
    video-shot

    MP4

    sagande : Ismail Diyani

    Wirdu fasanwu taxu ado waqti benu I naha nga xora alla battendi ado na latu baka hi kurumba so bi diya gumu ngada kelu dina kedi.

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini