• Soninke

    MP4

    qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

    Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ke gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe tonwondiye kamma ti allah ya nan ti tunka ta adi agnta allah bane koti ado hibe ga ke sahandini geli sefenwa ado golle.

deri nkara : 1 - geli : 1