safe fonu tuwaqunwa

sariya masandu

sariya masandu ni masandu benu silamaxun gada i dagandi

nonu yirigeye: 1

  • Soninke

    MP3

    qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

    Xerise sefe yere fisu ga aqidh sahant soxini na awtu sahaye ado masande moxo ado qurisinde allh tananda ado tekke ado hinu be ga kome kinyana a kamanwa ado filla kape ado gija katanu kite fofo aqida torono

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini