safe fonu tuwaqunwa

معلومات المواد باللغة العربية

Tawhid (Monotheism)

nonu yirigeye: 6

 • Soninke

  MP3

  qaranwu dana : Salih Abubakari Kaba sagande : Muhammad Kaba

  SHEIKH salih sehe tahiho xalasinte kamma ada abagandi nanti mislime axidan tasahana agama filla kape wara batiye sun a alahhu bane yada

 • Soninke

  MP4

  qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe nati kappa lemanta allah da hohosu gori katunte nta allah tuwaxunwa ayana fi manari gankesutu.

 • Soninke

  MP4

  qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe nati kappa lemanta allah da jopera nta alla da nemeranta ada.

 • Soninke

  MP4

  qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe nati kappa lemanta allah da sado silamaxu riyenwa eda filandi kafu allaya silamaxunda tonwu bangandi.

 • Soninke

  MP4

  qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe allah maxan kutonu kamma nan ti lemen ta allah da sarananta ada ama hataji demanda ya asigintenwa ta ayimeya.

 • Soninke

  MP4

  qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe allah maxan kutonu kamma nan ti allah bane yani xawanca nta allah da fofodan ta bana.

deri nkara : 1 - geli : 1