Tahiho sahanten Lisilinun 4

Tahiho sahanten Lisilinun 4

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe allah maxan kutonu kamma nan ti lemen ta allah da sarananta ada ama hataji demanda ya asigintenwa ta ayimeya.

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini