maxankuto

SHEIKH salih sehe tahiho xalasinte kamma ada abagandi nanti mislime axidan tasahana agama filla kape wara batiye sun a alahhu bane yada

an warayen nwa o hamini