Tahiho sahanten Lisilinun 3

Tahiho sahanten Lisilinun 3

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe allah maxan kutonu kamma nan ti allah bane yani xawanca nta allah da fofodan ta bana.

Download
Send a comment to Webmaster
an warayen nwa o hamini