safe fonu tuwaqunwa

saliji

saliji sennaxu be ga wutini sallen kane geli suhunu yanxindenwa

nonu yirigeye: 1

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini