• Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu tamundi sere be gana falla koiye baka alla dinnwa anta a xaranwa anta kolinitaya a kafiraxu na atuguti ama ton nwondi

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu kabundi sere be gana a tafu du maxa nanti awab dagana soro yogonun da na bogu annbi( alla nema ndo a kisiyen ga amxa) sariyandi a kafiraxu

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu segundi sere be gana filla kapano bias lenmaxu ma axa ni edema silaminun kamma a kafraxu xaramoxo nda a toran bangandi ado akite

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu nyerundi sere be gana tonwondi ti korotenwa ma axa a goli ta aya ma axa a dunwe ta aya a kafiraxu xaramoxo nda a toran bangandi ado akite

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu tumundi sere be gana tolintaxu ti fonnya geli faren dinanwa ( alla nema ndo a kisiyen ga amxa) ma xa a baraju ma axa ayngaxateyun a kafiraxu ada a bangandi ti dalilu xulunwa ado msal

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu karagandi sere be gana fonne xoni ge li faaren gari ti kenwa a kafiraxu ada a bangandi ti dalilu xulunwa ado msalu

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xaranmoxo MOUANZE TOURE jigamu silamaxu nguruje fiinu a naxatandin kamma. Kengani na taho ansomen di nan ti gandeye tana wano fube ga mpasu allah faaren gandeye wna...

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu sikandi bangandi ke gani sere be gama filla kapanu kafiraxundi ma axa asika e kafiraxundi ma axa ada e daga kile sahandi a kafiraxu

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu fillandi ban gandi kegani sere begada naxandu ganke ro ado alla me naxa awa anya gana awa a finu bisina ayi a kafiraxu

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu fillandi ban gandi kegani sere begada naxandu ganke ro ado alla me naxa awa anya gana awa a finu bisina ayi a kafiraxu

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE a jope ti walahin dana sir nwa sage ada asehe silmaxun guruje finu fo fana kegani filla kape ado a taxandu ado a kite quran ndi ado sunna

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  xaranmoxo MOUHAMADOU MOUANZE TOURE wa taxura hanan timmandini tin no tuwindi silmaxun guruje finu ku tammiya ado a nahanu ado axida sahanten tuwaxun sigira

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  xaranmoxo MOUHAMADOU MOUANZE TOURE a joppe ti walahin dana siran kitabeke hasarindendi do a kitabun sahe moxo do a hammin xotaxu ti axiida sahanteŋa

 • Soninke

  DOCX

  sagande : Fode Jagana

  muhammad abdul wahab renme gani a kitabe kebe toxon gani (silamaxun n guruje fiinu ) a soninkanxanne ña faayi keyi

 • Soninke

  MP3

  qaranwu dana : Salih Abubakari Kaba sagande : Muhammad Kaba

  SHEIKH salih sehe tahiho sahante kamma ada abagandi nanti mislime axidan tasahana agama filla kape wara

 • Soninke

  MP3

  qaranwu dana : Salih Abubakari Kaba sagande : Muhammad Kaba

  SHEIKH salih sehe tahiho xalasinte kamma ada abagandi nanti mislime axidan tasahana agama filla kape wara batiye sun a alahhu bane yada

 • Soninke

  MP3

  qaranwu dana : Muhammad Kaba Musa sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi muhammad kaba musa Filla kape sababunu

 • Soninke

  MP4

  qaranwu dana : ali jangna sagande : Muhammad Kaba

  XERISE Al seixi ali jangna Tonwondiye ti allaya ado na kanun ayangaxatanwa

 • Soninke

  MP4

  sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene ati Hadama remme tage tin a alla bane ya batu ammxa filladi kafu alla ya

 • Soninke

  MP4

  sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi Pr. Abdoulaye BAhAwa sehene ( Sedeye nati tunkan tano aganta alla bane) ada axurandi alla baneyani tagandana abaneyani batihonwa

deri nkara : 4 - geli : 1