Tahiho sahanten Lisilinun 8

Tahiho sahanten Lisilinun 8

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi A SEHE ALLA KAI FINU NYAKAMMA

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini