safe fonu tuwaqunwa

 • Soninke
  video-shot

  MP4

  qaranwu dana : SHEIKH TIMERA sagande : Muhammad Kaba

  SHEIKH TIMERA wa saliji moxo koini

 • Soninke
  video-shot

  MP4

  qaranwu dana : SHEIKH TIMERA sagande : Muhammad Kaba

  SHEIKH TIMERA wa seheneSennaxu silamaxundi

 • Soninke
  video-shot

  MP4

  sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi Pr. Abdoulaye BAhAwa sehene Sennaxu ndo yanqiyen kitu kamma yaxarunbanwe 1

 • Soninke
  video-shot

  MP4

  sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi Pr. Abdoulaye BAhAwa sehene Sennaxu ndo yanqiyen kitu kamma yaxarunbanwe 1

 • Soninke
  video-shot

  MP4

  sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi Pr. Abdoulaye BAhAwa sehene Sennaxu ndo yanqiyen kitu kamma yaxarunbanwe 1

 • Soninke

  MP3

  qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

  Xirise sefe sennaxu kitunwa ado salle nyamoxoado saliji kitu ado yanxiye moxo ado finu be ga sennaxu wajabidini ado duwanwe moxo

 • Soninke

  MP3

  qaranwu dana : Muhammad Kaba sagande : Ismail Diyani

  1- Ke siki 1 owa sehene sennaxu kitu kammma – na awutu sondome sennaxu ado –digira – ado –kity fonu – ado ji sennaxu ado –sali ji moxo 2- Ke siki 2 owa sehene na sali ji kitu timmandi – ado sali ji fasanwu taxu –ado masahinde kitu xufi kammmma – ado kawasi kama – ado tamamye kiyu 3- Ke siki 3 owa sehene yan xiye kitu – janaba yaxiye moxo - ado ado ilusu ado xaraga fore ado ilusu nwch 4- Ke siki 4 owa sehene na xaraga fore kitu timmandi ado ilusu ado –sennaxu batiyend – ado watte horo kite 5- Ke siki 5 owa sehene wa tute sennaxu kitu kamma ado abati moxo ado masahinde tugo siti ho kamma ado hure nyaxinde moxo ado kasanke 6- Ke siki 6 owa sehene yoke sennaxu kite – ado haju tugeye jikunu ad hure kitu

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini