Anbi Maqa Sale

qaranwu dana : Muhammad Kaba

sagande: Ismail Diyani

maxankuto

O wa sehene annabi maqa sale nya kamma ado a kini moxo sahantte xo a gari moxobe kitabendi ado sunnh ado na lato baka bidiya suya

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa: