maxankuto

O wa sehene laxa loxo na buru karagi kamma ado sadaqa sigite be ga alla da ado hibe ga caitane da ado goli sire su ga nahandini laxara kota

an warayen nwa o hamini