maxankuto

Birayi moxo sire sababunu – na tonwondi ti alla fisu rakutu ke nya xeriya ma bone wlalnwi taxu nga kitene fi nu bedi wo hai ku nya konno yere – sabarye –na golle xalasindi alla da sababunu be ga sunoye do hami xoto ngirindni sere kamma ado na lato baka kute fosuya ado fila kape

an warayen nwa o hamini