maxankuto

Seixi nda surtu Maryam wure bangandi ado kayi fnu benu ga adi geli nabu llahi iysa kite moxo asfe allah bana xu kamma ado araniye ada a xurand nati allah bane yan bat fonwa taxasye be ga adi ada asu qurand

an warayen nwa o hamini