Silamaxu aqida geli quran ado sunna

qaranwu dana : Ismail Diyani

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Xirise sehe silamaxu aqida kamma geli quranai ado sunna na awutu leimanaxu ado filla kape ado na batye xalasindi allah da ado allah banaxu ado na nyaxe ti seri siri sawantinwa

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini