Jabinde geli sallenwa do almamiya aga sahaye gongini

maxankuto

Al seixi muhammad kaba musa Jabinde geli sallenwa do almamiya aga sahaye gongini

an warayen nwa o hamini