qaranwu dana : Muhammad Kaba

sagande: Ibrahima Jakite

maxankuto

Muhammad al seiku kaba sehe tage jiku sire kamma silamaxundi a do yamarind na awarado seresiri fano kilendi

an warayen nwa o hamini