• Al Urjuzah Soninke

  MP3

  qaranwu dana : Fode Jagana sagande : Muhammad Kaba

  ke ni allah faaren siiran kitaabe ñaayi, a toxo gani arabin xannendi ( al urjuzah ) xaranmoxo fode jagana ra a hasari soninkan xannedi>

 • MP3

  qaranwu dana : Fode Jagana sagande : Muhammad Kaba

  xaranmoxo dr. fode jagana da nawawi tannaqaten hadiisen hasari ti killi neyeya, kudo xaranlenmu nga afaamunu tii i moxoŋa moxobe. keni hadiise hana ado hillandin ñaayi

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini